Privatumo politika | Klinika PR

Privatumo politika


Grįžti

PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1. UAB PR Klinika (toliau – Mes) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
 • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 • Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679;
 • Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [https://klinikapr.lt/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);
 • Kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

KOKIAIS BŪDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

2. Mūsų internetiniame puslapyje asmens duomenis tvarkome:

 • Įrašant internetiniame puslapyje [https://klinikapr.lt/] naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje;
 • Jums užsiregistravus pas gydytoją odontologą ar burnos priežiūros specialistą per Mūsų internetinį puslapį [https://klinikapr.lt/];
 • Jums užsiregistravus nemokamai konsultacijai per Mūsų internetinio puslapio sekciją [https://klinikapr.lt/kontaktai/].

KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME SAVO INTERNETINIAME PUSLAPYJE?

3. Slapukų pagalba Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
 • Jūsų naršymo istoriją;
 • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
 • informaciją apie Jūsų buvimo vietą;
 • artimiausią bevielio interneto prisijungimo tašką ar mobiliąją stotelę, prie kurios esate prisijungę lankydamiesi Mūsų interneto tinklapyje;
 • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
 • naršymo Bendrovės internetiniame puslapyje trukmę;
 • peržiūrėtas Bendrovės internetinio puslapio sekcijas;
 • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Bendrovės internetiniame puslapyje.

4. Slapukus naudojame siekdami:

 • užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
 • tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
 • diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
 • analizuoti naudotojų elgseną naršant Mūsų internetiniame puslapyje;
 • vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojamas Mūsų internetinis puslapis;
 • pasiūlyti Jums savo teikiamas paslaugas, atitinkančias Jūsų naršymo elgseną ir poreikius;
 • susieti savo internetinį puslapį su administruojamomis socialinių tinklų ir platformų: „Facebook” ir „Youtube” paskyromis;
 • suteikti platformai „Google“ informaciją apie Jūsų naršymo elgseną;
 • atpažinti Jūsų naudojamą įrenginį;
 • išsaugoti Jūsų pasirinktus nustatymus dėl slapukų įrašymo į Jūsų galinį įrenginį.

5. Naudojame šių kategorijų slapukus:

 • analitinius slapukus, leidžiančius atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkančius kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Mums informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
 • reklaminius slapukus, leidžiančius pasiūlyti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančią reklamą ir pasiūlymus kituose internetiniuose tinklapiuose.

6. Slapukų naudojimo laikotarpiai:

Slapuko pavadinimas Naudojimo laikotarpis
Analitiniai slapukai
_ga 2 metai
_gat_gtag_UA_135444937_1 1 minutė
_gid 1 para
Reklaminiai slapukai
_fbp 2 mėnesiai
fr 2 mėnesiai

7. Slapukai naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų šiame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, eikite į slapukų valdymo parametrus, kur galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, negalėsime įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl reklaminių slapukų įrašymo negalėsime pasiūlyti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančios reklamos ir pasiūlymų kituose internetiniuose tinklapiuose (rekomenduojama).

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME JUMS REGISTRUOJANTIS VIZITUI PAS GYDYTOJĄ ODONTOLOGĄ AR BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĄ?

8. Norėdami užsiregistruoti vizitui pas gydytoją odontologą ar burnos priežiūros specialistą tai galite padaryti Mūsų internetiniame puslapyje [https://klinikapr.lt/]. Registracijos metu pildydami registracijos formą privalote pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, pasirinkti pageidautiną paslaugą, Jums patogiausią vizito laiką bei vizito tikslą. Jūsų registracijos metu pateiktus asmens duomenis tvarkome registracijos odontologijos ar burnos priežiūros paslaugoms gauti tikslais, kaip jie apibrėžti Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo 4 punkte, ir vadovaudamasi Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo nuostatomis, nustatančiomis reikalavimus pacientų registracijai sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

9. Jūsų registracijos pas odontologą ar burnos priežiūros specialistą metu pateikiami asmens duomenys saugomi Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos nustatyta tvarka ir terminais.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME JUMS REGISTRUOJANTIS KONSULTACIJAI ir VIZITUI?

10. Norėdami užsiregistruoti vizitui ar nemokamai konsultacijai dėl Mūsų teikiamų paslaugų, privalote pateikti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu siekiant užregistruoti vizitą ar suteikti nemokamą konsultaciją suinteresuotam asmeniui.

11. Jūsų registracijos formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tinkamoms ir kokybiškoms paslaugoms suteikti.

AR VYKDOME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMĄ?

12. Jums sutikus su analitinių slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūsų asmens duomenys, nurodyti Politikos 3 punkte, bus perduodami platformai „Google“.

13. Mes pasitelkiame tam tikrus paslaugų tiekėjus, kurie yra atsakingi už Jūsų duomenų tvarkymą. Šie duomenų tvarkytojai yra reklamos, programinės įrangos tiekimo ir palaikymo paslaugas teikiančios įmonės, kurioms Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek yra būtina užtikrinti šių įmonių paslaugas.

14. Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų asmens duomenų neperduodame, išskyrus atvejus, kai juos perduoti privalome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

15. Atsižvelgiant į LR dokumentų ir archyvų įstatymo, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės ir kitų teisės aktų reikalavimus bei asmens duomenų rūšį bei pobūdį, Jūsų asmeniniai duomenys, nurodyti Politikos 3 punkte, yra saugojami iki 3 metų.

KOKIAS TEISES TURITE?

16. Sutikdami su slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs įgyjate šias teises:

 • teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

17. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Mūsų Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje https://klinikapr.lt/.

18. Esant Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų neatitikimui ar yra kitaip pažeidžiamos Jūsų teisės ir laisvės, susisiekite su Mumis, o Mums negalint padėti, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ DUOMENIS?

19. Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo.

20. Mes nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys yra pasitelkiami tik siekiant įgyvendinti dar kokybiškesnes ir prieinamesnes paslaugas. Pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.